GSB Smart Plan 1, 2, 3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แชร์

รายละเอียด

“สิ่งไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้…ตลอดเวลา” ผลประโยชน์ 2 เท่า จากอุบัติเหตุสาธารณะ คุ้มครอง ระยะยาว สูงสุด 7 ปี รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,000 บาท/วัน เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียงวันละ 1.27 บาท/วัน
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 2,000,000 บาท (สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ)
 • มีค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง
 • รับเงินชดเชย สูงสุด 1,000 บาท / วัน (กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ)
 • รับความคุ้มครอง สูงสุด 7 ปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร Care Card เมื่อเข้าพักรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถาม ในใบคำขอเอาประกันภัย รับกรมธรรม์ทันที (เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย)

ความคุ้มครอง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • มีอายุ 5 – 60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • สำหรับลูกค้าทั่วไป ซื้อทุนประกันภัยรวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และขยายสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้สินเชื่อ สามารถซื้อทุนประกันภัยเพิ่มรวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อคน

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัติ

 

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • 1. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
  • 1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
  • 2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
  • 3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
  • 4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคำชดเชยหากเกิดความเสียหาย
 • 2. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • 3. ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง