รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เงินกู้ระยะยาว (LT)

เมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือเดิมแล้ว ให้กู้ดังนี้

หลักประกันมีราคาประเมินต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สัญญาที่ 1

(1) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(2) กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สัญญาที่ 2

(1) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(2) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

หลักประกันมีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

สัญญาที่ 1
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 2
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สัญญาที่ 3 ขึ้นไป
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคา

2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)

ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ การนับจำนวนที่อยู่อาศัยให้พิจารณาภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกับสินเชื่อเคหะ

ดอกเบี้ย

ระยะเวลากู้

  • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยผู้กู้ตามสัญญากู้เดิม สามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร