รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เงินกู้ระยะยาว (LT)

เมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือเดิมแล้ว ให้กู้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)

ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ดอกเบี้ย

ระยะเวลากู้

  • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยผู้กู้ตามสัญญากู้เดิม สามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร