ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย (GSB-HOME CARE)

แชร์

จุดเด่น

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 (อาคารคอนกรีต) และชั้น 2 (อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้) ไม่คุ้มครองบ้านไม้
 • สำหรับสถานที่เอาประกันภัย ที่ใช้พักอาศัยเท่านั้น (ไม่ใช่อาคารพาณิชย์)
 • ยกเว้นพื้นที่รับน้ำ ตามที่มีประกาศจากทางรัฐบาล (Flood Way)
 • เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

เอกสาร

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

รายละเอียดความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับที่อยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้วประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร, ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อทำประกันภัยหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • TIP’s Home Services สามารถบริการได้เฉพาะปีแรกของกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย GSB-Home Care ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย