สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

แชร์

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 604 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00  บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้

จำนวนเงิน 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท

2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo)

5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

การออกรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน

* หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน *

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

1. หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัล ควรดำเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้ว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินรางวัล

2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

3. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)

4. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสิน หลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจ อัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล และหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G)

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 40 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 1ปี 0.35 0.35% 100.35

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook Live : 9 MCOT ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัล)

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก)

ราคาหน่วยละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

รางวัลในการจัดกิจกรรม

ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการออกรางวัล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล

(กำหนดงวดและหมวดอักษร)

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคล หมายเลขงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จำเป็น

2. ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

3. ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรม

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฏหมายกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัล