จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1บัญชีเท่านั้น

ร้อยละ 0.50 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ถอนเงินเท่าใดก็ได้

  • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือแต่ละวัน
  • ลงรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

  • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์