จุดเด่น

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคตหากท่านไม่สะดวกในการเข้าออกธนาคารทุกเดือน แต่มีความประสงค์ที่จะฝากเงินประจำก็สามารถเลือกการฝากเงินออมเป็นฝากประจำทุก 6 เดือน เพื่อเป็นหลักทรัพย์สำรองให้กับตัวคุณ

รายละเอียดเงินฝาก

ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ไม่กำหนด

  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้

ผู้ฝากทั่วไป

  • อัตราดอกเบี้ย 0.65 % ต่อปี

นิติบุคคลทั่วไป

  • อัตราดอกเบี้ย 0.25 % ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

  • อัตราดอกเบี้ย 0.65 % ต่อปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร