เงินฝากประจำ 3 เดือน

แชร์

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคตหากท่านไม่สะดวกในการเข้าออกธนาคารทุกเดือน แต่มีความประสงค์ที่จะฝากเงินประจำก็สามารถเลือกการฝากเงินออมเป็นฝากประจำทุก 3 เดือน เพื่อเป็นหลักทรัพย์สำรองให้กับตัวคุณ

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • ผู้ฝากทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 1.20 % ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 1.10 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 1.20 % ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่มีกำหนด

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
 • ยอดเงินฝากที่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้

อื่นๆ  ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 • เปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ได้
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารการเปิดบัญชี

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 •                                        
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท