เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคตช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 •  อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่มีกำหนด

ถอน

 • ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • ไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • กรณีขาดฝาก 3 ครั้ง ไม่สามารถฝากต่อได้จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันถอนเงิน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

อื่นๆ

 • กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน สามารถให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเผื่อเรียกได้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้เพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชี
 • บัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา
 • บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ให้ฝากได้เฉพาะกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ฝาก

เอกสารการเปิดบัญชี

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

เครื่องมือช่วยคำนวณ - การออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท