จุดเด่น

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคตช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

จะต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลา การฝากไม่เกิน 26 เดือน

ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. บัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร