เครื่องรับรายการบัตร (EDC)

แชร์

 • Mobile EDC ใช้ระบบ GPRS (SIM Card) แบบพกพา สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการนอกสถานที่ได้สะดวก
 • รับชำระด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต VISA, Mastercard และบัตรเดบิต Thai Standard ของทุกธนาคาร ทั้งประเภทการชำระแบบเต็มจำนวน
  แบบผ่อนชำระรายเดือน
 • รองรับการทำรายการในรูปแบบการเสียบบัตร (Contact) และ/หรือแตะบัตร (Contactless) ที่มีสัญลักษณ์
 • ตรวจสอบยอดขายและรายงานทางการเงินผ่านระบบ Online ในระบบ GSB Merchant Acquiring Portal

เป็นการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต รองรับทั้งบัตรที่ออกในประเทศและต่างประเทศ แทนการรับชำระด้วยเงินสด ผ่านเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ที่สะดวกและปลอดภัย

ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ

 • โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าเมื่อมีการสรุปยอดรายการขาย
 • เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายที่มากขึ้น ด้วยช่องทางการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ หลากหลาย
 • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องถือเงินสด
 • ติดตั้งง่าย สามารถนำออกนอกสถานที่ได้
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ร้านค้ามีความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยที่เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) เป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามกฎหมายในประเทศไทย
 • ร้านค้าต้องไม่ขายสินค้าและ/หรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องห้ามโดยกฎหมายชัดแจ้ง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือต่อศีลธรรมอันดี
  ของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ หรือสถาบันออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือที่เป็นมาตรฐานสากล โดยธุรกิจต้องห้าม ได้แก่

(1) อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
(2) การพนันและ/หรือจัดให้มีการพนัน
(3) นายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือ
ส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ
(4) สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
(5) สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
(6) สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจำนำ จำนอง เช่าซื้อ
(7) ธุรกิจจัดหาคู่
(8) รูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่มุ่งประสงค์เพื่อหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก เช่น แชร์ลูกโซ่
(9) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล

 • กรณีธุรกิจเฉพาะต้องมีเอกสารใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีประวัติทุจริตด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือถูกยกเลิกการเป็นร้านค้ารับบัตรจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
 • เมื่อธนาคารอนุมัติข้อตกลง ร้านค้าต้องมีบัญชีเผื่อเรียก หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่ร้านค้า (Settlement)

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือยินยอมให้ถอนหรือโอนหรือหักบัญชีเงินฝาก
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 3. สำเนาหน้าปกบัญชีธนาคารออมสิน และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) กรณีนิติบุคคล
 5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ภาพป้ายหน้าร้านค้า/ภาพสินค้า/ภาพภายใน-ภายนอกร้านค้า)
 6. กรณีธุรกิจเฉพาะต้องมีเอกสารใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 2. ข้อตกลงร้านค้ารรบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 3. หนังสือยินยอมให้ถอนหรือโอนหรือหักบัญชีเงินฝาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1115 และ Call Center ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 02 299 9252