เงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings

แชร์

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่  15  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  สัญชาติไทย  ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ  Smartphone  ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่รองรับ  Mobile Banking  (MyMo)  Application  เช่น  ระบบปฏิบัติการ  iOS  หรือ  Android

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่านเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (VTM) หรือเครื่อง Smart Device  (Sales and Services Unit on Mobile : SUMO)  และช่องทางที่ธนาคารจะเปิดให้บริการต่อไป
 • เปิดบัญชีได้คนละ  1  บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝาก  บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์  และบัญชีร่วม
 •  ไม่มีสมุดฝากเงิน
 • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ  Mobile Banking  (MyMo)  โดยจะสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่ก็ได้

การฝากเงิน

 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก ตามประกาศธนาคารออมสิน    เรื่อง  การรับฝาก  วงเงินฝาก  และการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากในธุรกิจของธนาคารออมสิน  ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ

การถอนเงิน

 • ให้ถอนเงินผ่าน  Mobile Banking  (MyMo)  หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • การถอนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางต่าง ๆ   ตามที่ธนาคารกำหนด
 • การถอนปิดบัญชี  ถอนปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินสาขาได้ทุกสาขา

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

 • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่  30  มิถุนายน  และวันที่  31  ธันวาคม  ของทุกปี หรือเมื่อปิดบัญชี

ภาษี  ณ ที่จ่าย 

 • ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

 • คิดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดที่ประกาศไว้ภายหลังได้

เครื่องมือช่วยคำนวณ - การออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท