เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเปิดบัญชีได้เพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชี
 • เปิดบัญชีผ่านเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (VTM) หรือเครื่อง Smart Device (Sale and Service Unit on Mobile : SUMO)

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • บุคคลธรรมดา 0.50 % ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่มีกำหนด

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

การลงรับดอกเบี้ย

 •  คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่รองรับ Mobile Banking (MyMo) Application เช่น ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน

เครื่องมือช่วยคำนวณ - การออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท