จุดเด่น

เป็นเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้แก่ประชาชน บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  • ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม

คำนวนดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้

ไม่เสียภาษี

ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมในเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝาก

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร