เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัว และปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนการใช้เงินสด สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป 0.35 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่กำหนด

เงื่อนไขการถอน

 • ใช้เช็คในการถอนเงินหรือผ่านบริการ MyMo (Mobile Banking)
 • เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทางที่ให้บริการ

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

อื่นๆ บริการพิเศษ

 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี
 • สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเข้าบัญชีกระแสรายวันพิเศษ ในกรณีที่เงินในบัญชีกระแสรายวันพิเศษไม่เพียงพอกับเช็คที่สั่งจ่าย

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคลทุกประเภท ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
 • ตามประกาศธนาคารออมสิน (เอกสารแนบ)