จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องตัว ในการใช้สอยและหมุนเวียน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ใช้จ่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถใช้ถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดเงินฝาก

 • เปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้
 • บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป 0.125 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ไม่กำหนด

 • ใช้เช็คในการถอนเงินหรือผ่านบริการ MyMo (Mobile Banking)
 • เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทางที่ให้บริการ

หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ในอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อขอสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี
 • สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเข้าบัญชีกระแสรายวันพิเศษ ในกรณีที่เงินในบัญชีกระแสรายวันพิเศษไม่เพียงพอกับเช็คที่สั่งจ่าย

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. นิติบุคคลทุกประเภท

3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

บริการอื่นๆ

 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี