เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ

แชร์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัว และปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนการใช้เงินสด สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จุดเด่น

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นๆ
 • นิติบุคคลอื่น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

การเปิดบัญชี

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ  5,000  บาท
 • สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า  1  บัญชี
 • เปิดบัญชีร่วมได้ไม่เกิน  3  คน  โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมได้
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • ไม่มีสมุดฝากเงิน  สามารถตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้จากรายการเดินบัญชี  (Statement)

การถอนเงิน

 • เป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  หรือตามคำสั่งของเจ้าของบัญชี  โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร  และใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน
 • การถอนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางต่าง ๆ  ตามที่ธนาคารกำหนด

การคำนวณดอกเบี้ยและการลงรับดอกเบี้ย

 • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยปีละ  2  ครั้ง  ในวันที่  30  มิถุนายน  และ  วันที่  31  ธันวาคม ของทุกปี  หรือเมื่อปิดบัญชี

ภาษี  ณ  ที่จ่าย

 • หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  ณ  ที่จ่าย  ในอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษ

 • ผู้ฝากสามารถแจ้งความประสงค์ในการโอนบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษ  ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษมีไม่เพียงพอกับเช็คที่สั่งจ่าย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ  สามารถใช้เป็นบัญชีเบิกเงินเกินบัญชี  (O/D)  ของธนาคารได้

 

ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค 

 • ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค  การคืนเช็ค  และค่ารักษาบัญชี  คิดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดที่ประกาศใช้ในภายหลังได้