จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท
  – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
  – อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 7 เท่าของเงินเดือน
  – อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน  ที่สาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่สามารถกู้ร่วมได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร