สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)

แชร์

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท
  – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
  – อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 7 เท่าของเงินเดือน
  – อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR+4.204% MRR+4.704% MRR+5.204% MRR+5.704% MRR+5.995% MRR+6.495% MRR+6.995% MRR+7.495%
ปีที่ 2 MRR+4.704% MRR+5.704% MRR+6.495% MRR+7.495%
ปีที่ 3
เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี 11.132% 11.299% 12.132% 12.299% 12.923% 13.090% 13.923% 14.090%
EIR 11.148% 11.299% 12.147% 12.299% 12.937% 13.099% 13.935% 14.090%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 11.148% ถึง 14.090% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 7 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 • ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน  ที่สาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่สามารถกู้ร่วมได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินกู้

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%
ผ่อนชำระ
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR