จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปีขึ้นไป

  1. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
  3. ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
  4. เปิดบัญชีได้เพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชี
  5. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม

0.25 % ต่อปี

ไม่กำหนด

ไม่เสียภาษี

ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปีขึ้นไป