แบบบำนาญ 90/5

แชร์

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

– ชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี

– คุ้มครองยาว : ถึงอายุ 90 ปี

 • รับผลตอบแทนสูงสุด :24% รวมรับบำนาญสูงสุด 744%

– ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ไม่เสียภาษี

– ค่าเบี้ยประกันภัย : สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี(ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

อายุที่รับประกัน

20  –  54 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 50,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

เงินสด เช็ค บัตรเครดิต

 

คำอธิบายเพิ่มเติม >>ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เงินคืน

– ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ผู้เอาประกันรับบำนาญเป็นงวดรายปี 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่ม

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

– ปีที่ 1 – ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี คุ้มครอง 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

-กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนผลประโยชน์ใดที่มากกว่า

ผลประโยชน์ทางภาษี

– ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

– ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)

– เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตรา 15% ของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

– ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัย ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดจากเบี้ยประกันชีวิตไม่เต็มจำนวน 100,000 บาท สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปใช้สิทธิลดหย่อนได้โดยรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้น ไม่เกิน 300,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ข้อควรระวัง

 • การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) สามารถทำได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท
 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน (หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้) และมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง