บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน

แชร์

 

มา 1 ได้ถึง 10 บลจ. ชั้นนำ

 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)*

Kaset

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Scb

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

Ks

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

Ktam

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

Uob

6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

Estspring

7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จํากัด

8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

หมายเหตุ :

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์
  • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*ช่องทาง MyMo MyFund ให้บริการหน่วยลงทุนจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เท่านั้น