แบบบำนาญ 85/60

แชร์

รายละเอียด

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบบำนาญ มีระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุครบ 85 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 59 ปี

  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือสามารถเลือกรับเป็นรายเดือนก็ได้
  • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 59 ปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ

 

บำนาญ 85.60

 

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย : อายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 20 ถึง 58 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย

 

อัตราเบี้ยประกันภัย 

  • ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี หรือรายเดือน
  • ไม่มีอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเนื่องจากสุขภาพหรือชั้นอาชีพ

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (กรณีมีชีวิตอยู่)

นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเลือกรับเป็นรายเดือน เดือนละ 1.02% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ความคุ้มครอง (กรณีเสียชีวิต)

  • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

– บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

  • กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ

– กรณีจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดมากกว่าจำนวนเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด และถือว่าสัญญาประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด

– กรณีจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดน้อยกว่าจำนวนเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประโยชน์ และถือว่าสัญญาประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด

 

การชำระเบี้ยประกันภัย : เงินสด เงินโอน เช็ค หรือบัตรเครดิตทุกธนาคารตามที่กำหนด

 

การตรวจสุขภาพ  : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ

 

ใบคำขอเอาประกันภัย ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ ชนิดไม่ตรวจสุขภาพ

 

การใช้สิทธิตามกรมธรรม์
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเป็นแบบอื่นได้
• ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยหลังอนุมัติกรมธรรม์ได้

 

อัตราผลตอบแทน (IRR) ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์ทางภาษี
• ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
• ผู้เอาประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และฉบับที่ 194

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
• ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

เงื่อนไขอื่นๆ
• สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free Look Period) หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
• เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน และมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และตามที่ บมจ.ทิพยประกันชีวิต กำหนด
• ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร 0-2118-5555