แบบตลอดชีพ 90/10

แชร์

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

– ชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

– คุ้มครองยาว : ถึงอายุ 90 ปี

– ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ไม่เสียภาษี

– ค่าเบี้ยประกันภัย : สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน100,000 บาทต่อปี(ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

อายุที่รับประกัน

1 เดือน 1 วัน – 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

10 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

อัตราเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน

การชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

เงินสด เช็ค บัตรเครดิต

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

คำอธิบายเพิ่มเติม >>ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เงินคืน

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

– คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

ผลประโยชน์ทางภาษี

– ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

– ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

 

 

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

 

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ข้อควรระวัง

  • การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) สามารถทำได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท
  • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน (หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้) และมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน

 

 

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง