แบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

แชร์

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • – ชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
  – อายุ : 70 ปี ก็ทำได้
  – เบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดอายุสัญญา
  – สมัครง่าย : ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
  – ค่าเบี้ยประกันภัย : สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)


**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

 

อายุที่รับประกัน

50 – 70 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครบอายุ 90 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

ครบอายุ 90 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

50,000 บาท / 100,000 บาท / 150,000 บาท / 200,000 บาท / 250,000 บาท / 300,000 บาท

 

อัตราเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

เงินสด เช็ค บัตรเครดิต

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ความคุ้มครอง


 ผลประโยชน์เงินคืน

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

– ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1-2 จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มร้อยละ 100 ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

-ปีที่ 3 เป็นต้นไป คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

 

 

ข้อควรระวัง

 • การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) สามารถทำได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท
 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน (หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้) และมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง