แบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Plus

แชร์

รายละเอียด

คุณสมบัติ

ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน

 

อายุที่รับประกัน

20-69 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี)

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 – 40ปี (ไม่เกินระยะเวลากู้ตามที่ธนาคารอนุมัติ)

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

ครั้งเดียว

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกินจำนวนสินเชื่อรวมที่ธนาคารอนุมัติ

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

เงินสด เช็ค

 

อัตราเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับอายุ , เพศ , ระยะเวลาคุ้มครอง , จำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามปกติของบริษัทฯ

 

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ความคุ้มครอง


คำอธิบายเพิ่มเติม >> ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

– ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

– ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย และสัญญาของสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

-ในขณะที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ และสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ซึ่งการเสียชีวิตเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

ค่าชดเชย 2 เท่า บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

 

กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ทำให้เสียชีวิต

(ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ได้กำหนดไว้ หรือ

(ข) ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ

 

กรณีที่ 2 การเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรือ อาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งสมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้

 

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ข้อควรระวัง

  • การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) สามารถทำได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท
  • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน (หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้) และมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน