จุดเด่น

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต เงินฝากประจำราย 24 เดือน ที่ให้เวลากับคุณได้เต็มที่เพื่อการวางแผนชีวิตของคุณ พร้อมรับผลตอบแทน และเป็นเงินสำรองให้คุณใช้ฉุกเฉินในอนาคตได้อีกด้วย

รายละเอียดเงินฝาก

ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ไม่กำหนด

  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้

ผู้ฝากทั่วไป

  • อัตราดอกเบี้ย 0.80 % ต่อปี

นิติบุคคลทั่วไป

  • อัตราดอกเบี้ย 0.375 % ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

  • อัตราดอกเบี้ย 0.80 % ต่อปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร