รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองจักรยาน เสียหาย ถูกขโมย
 • ชดใช้ความเสียหายแก่คู่กรณี
 • คุ้มครองการบาดเจ็บและกระดูกแตกหัก
 • พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์ที่ได้รับ


**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • 1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีบริบูรณ์
   2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
   3. จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
   4. รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
   5. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
     5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross – BMX)
   5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
   5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
       5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
   6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 – 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
    
  •  

  เอกสารประกอบการทำประกัน

 • รูปถ่ายจักรยาน (เฟรม / ล้อหน้า / ล้อหลัง / เต็มคันด้านซ้าย / เต็มคันด้านขวา / Serial No.  และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกัน (ถ้ามี))
 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เข่น ผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจากัดในการสื่อสาร หรือการติดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้
ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 •  
 • รับประกันโดย
 • บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

หมายเหตุ

 • ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

 

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.) คลิก