ประกันภัย TIP BIKE

แชร์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองจักรยาน เสียหาย ถูกขโมย
  • ชดใช้ความเสียหายแก่คู่กรณี
  • คุ้มครองการบาดเจ็บและกระดูกแตกหัก
  • พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์ที่ได้รับ

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
3. จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
4. รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
5. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross – BMX)
  5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
  5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 – 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

  • รูปถ่ายจักรยาน (เฟรม / ล้อหน้า / ล้อหลัง / เต็มคันด้านซ้าย / เต็มคันด้านขวา / Serial No.  และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกัน (ถ้ามี))
  • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้
ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

หมายเหตุ

  • ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

 

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.) คลิก