ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ

แชร์

รายละเอียด

“การรักใครสักคน เราก็อยากจะดูแลเขาตลอด เพราะสิ่งไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้…ตลอดเวลา”

คุ้มครอง อุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน
คุ้มครอง สูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครอง มากสุดถึง 5 ปี 
เบี้ยประกัน ถูกสุดเพียงวันละ 15 สตางค์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก ตลอด 365วัน
 • ชดเชยความเสียหาย บรรเทาภาระทางการเงินจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต /สูญเสีย อวัยวะ

 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป)
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุไม่ต่ํากว่า 15 ปี และ ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • การประกันภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ ผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บ

ข้อยกเว้น

 • การก่อการร้าย และข้อยกเว้นอื่นๆ ตามมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ
 •  ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัติ

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

1. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

  • 1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
  • 2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
  • 3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
  • 4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคำชดเชยหากเกิดความเสียหาย

2. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

3. ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง