รายละเอียด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1,3,5,10 และ 15 ปี
  • เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 (อาคารคอนกรีต) และชั้น 2 (อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้) ไม่คุ้มครองบ้านไม้
  • สำหรับสถานที่เอาประกันภัย ที่ใช้พักอาศัยเท่านั้น (ไม่ใช่อาคารพาณิชย์)
  • ยกเว้นพื้นที่รับน้ำ ตามที่มีประกาศจากทางรัฐบาล (Flood Way)
  • เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  •  
  ผลประโยชน์ที่ได้รับ
  • ฟรี ! ค่าแรง/ค่าบริการ ช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชม. เช่น ประปา ไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เย็น กุญแจบ้าน กำจัดสัตว์ร้าย
  • กรมธรรม์ Home care คุ้มครอง 3 ปี … ฟรี 2 ครั้ง ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท (เฉพาะปีแรก) ฟรี ! ค่าแรง/ค่าบริการกรมธรรม์ Home care คุ้มครอง 5 ปี ขึ้นไป… ฟรี 2 ครั้ง ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท (เฉพาะปีแรก) ฟรี ! ค่าแรง/ค่าบริการ /ค่าอะไหล่

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัติ

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อทำประกันภัยหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • TIP’s Home Services สามารถบริการได้เฉพาะปีแรกของกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย GSB-Home Care ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**