หมดกังวล  เรื่องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล เบิกได้ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้ง ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
 • เบิกกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 24,000 บาท / ปี และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 750,000 บาท / ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก สูงสุด 750,000 บาท
 • ซื้อง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที (เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย)
 • มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ วันละ 12.02 บาท

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับอายุ 20-60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก ( สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง 65 ปี )
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว การรับประกันภัยพิจารณาจากข้อมูลในถ้อยแถลง
 • ซื้อง่าย เพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อแถลงสุขภาพ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

 
ข้อยกเว้นที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • *สำหรับการให้ความคุ้มครอง…เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120  วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิล หรือออดินอยค์ เส้นเลือดขอด
 • โรคเรื้อรัง  การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด ( Congenital ) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ  หรือโรคทางพันธุกรรม***โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย
 • ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้