บริการ ออมสิน Internet Banking – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการ ออมสิน Internet Banking

บริการ ออมสิน Internet Banking

บริการ ออมสิน Internet Bankingคืออะไร

บริการ ออมสิน Internet Banking คือระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าบุคคล ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสมือนเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารด้วยตนเอง

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันกับธนาคาร (สำหรับเป็นบัญชีหลัก)
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง
 • มี E-mail address ของตนเอง
 1. 1. ติดต่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขา โดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  2. เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

> ใบคำขอใช้ บริการ ออมสิน Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดาและข้อกำหนดเงื่อนไขการขอใช้บริการที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

> บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 1 ชุด

> สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือเลขที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ใช้เป็นบัญชีหลัก และสมุดบัญชีหรือทะเบียนสลากประเภทอื่น ที่สมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้องอย่างละ 1 ชุด

บัญชีเงินฝาก
1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) บัญชีเงินฝากของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

>บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เผื่อเรียกพิเศษ และกระแสรายวัน รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี

>บัญชีเงินฝากประจำ ไม่เกิน 10 บัญชี(นับรวมกับทะเบียนสลากออมสินพิเศษของตนเอง)

 1. 2. เรียกดูข้อมูลทางบัญชีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดขึ้นจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
 2. 3. การตรวจสอบสถานะเช็ค ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการ และกรอกเลขที่เช็คที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งระบบงานจะแสดงสถานะของเช็ค

สลากออมสินพิเศษ
1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) ทะเบียนสลากออมสินพิเศษของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยสามารถเพิ่มทะเบียนสลากได้ไม่เกิน 10 ทะเบียน (นับรวมกับบัญชีเงินฝากประจำ)
2. เรียกดูข้อมูลปัจจุบัน รายละเอียดสลากออมสินพิเศษรายฉบับในแต่ละทะเบียนสลากที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ เช่น สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
3. แสดงสถานะสลากออมสินพิเศษ

บัญชีสินเชื่อ
1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) บัญชีสินเชื่อของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยสามารถเพิ่มบัญชีสินเชื่อสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี
2. เรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดขึ้นจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร

 

การให้บริการทางการเงิน

การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้
(1) บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร(Own Account Fund Transfer)
(2) บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร(3rd Party Fund Transfer)
(3) บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)

(4) บริการโอนเงินพร้อมเพย์(GSB PromptPay)
(5) บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว(GSB Life Payment)
(6) บริการชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)

(7) บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
(8) บริการเติมเงิน (Top-Up)

การให้บริการข้อมูลบัญชี (Non-Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสรุปรายการบัญชีของตนเอง (Account Summary) เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของวันนี้ (Today) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (History) ดังต่อไปนี้
(1) สรุปบัญชีโดยรวม คือ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีได้
(2) ตรวจสอบสถานะของเช็คของบัญชีประเภทกระแสรายวัน
(3) บริการ GSB PromptPay ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน/ตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมเพย์ได้
(4) ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบบริการ ออมสินInternet Bankingได้

ดูรายละเอียดทั้งหมด

การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้
(1) บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร(Own Account Fund Transfer)
(2) บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร(Other Account Fund Transfer)
(3) บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร
(4) บริการโอนเงินพร้อมเพย์(GSB PromptPay)
(5) บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง(PSC Online Buying)
(6) บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว(GSB Life Payment)
(7) บริการชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
(8) บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
(9) บริการเติมเงิน (Top-Up)
หมายเหตุ งดให้บริการบริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเองบนระบบบริการ ออมสิน Internet Banking ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เข้าสู่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ และกดเข้าสู่ระบบ “INTERNET BANKING”

การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login)

การยืนยันตัวบุคคลสำหรับการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking โดยจะต้องระบุ

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เลขที่บัญชีหลัก จำนวน 12 หลัก
 • รหัส T-PIN จำนวน 6 หลัก

จากนั้นกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้บริการ ออมสิน Internet Banking รวมถึงระบุคำถามช่วยจำ สำหรับใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Password)

หากมีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Contact Center: 1115หรือ 0-2299-8668
อีเมล     : ib.office@gsb.or.th
ที่อยู่      : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่  470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์  : www.gsb.or.th