ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียกที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝาก หรือถอนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ และบัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ยกเว้นให้
2. บัญชีเงินฝากของเด็กและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ยกเว้นให้
3. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่งขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น บัญชีคู่โอนดอกเบี้ยหรือรางวัลสลาก บัญชีที่ใช้โอนเงินสินเชื่อ บัญชีที่ใช้โอนเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ยกเว้นให้
4. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. – 3. เดือนละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทกระแสรายวันที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะ เวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีเบิกเงินเกินบัญชี และบัญชีคู่โอน ยกเว้นให้
2. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. เดือนละ 20 บาท
เมื่อหักค่ารักษาบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารออมสินจะดำเนินการปิดบัญชี  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.25 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท แต่เมื่อรวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 1,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
3. ค่าธรรมเนียมบริการ ร้อยละ 0.1-1.0 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม  
1. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล    
(1)  การให้บริการสินเชื่อ (กรณีทำสัญญากู้ใหม่และทบทวนการต่ออายุวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ร้อยละ 0.10 ของวงเงินกู้  
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ รายละ 1,000 บาท  
(3) กรณีไถ่ถอนจำนอง การปลอดจำนอง หรือจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีพนักงานต้องไปกับลูกค้าที่สำนักงานที่ดิน ครั้งละ 1,000 บาท  
            (4) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น    
         (4.1) สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะทั่วไป ยกเว้นสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงหลือ  
        (4.2) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่ดี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงหลือ  
(5) การให้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (กรณีทำสัญญากู้ใหม่และทบทวนการต่ออายุวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี)
   
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท 100 บาทต่อสัญญา  
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท 150 บาทต่อสัญญา  
(3) วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 – 5,000,000 บาท 200 บาทต่อสัญญา  
(4) วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 – 10,000,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา  
(5) วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป 1,000 บาทต่อสัญญา  
2. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ    
2.1 การให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียม วิเคราะห์โครงการ : Front End Fee)    
(1)  กรณีใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) ค้ำประกันสินเชื่อโดยพิจารณาจากสัดส่วนการใช้ บสย. PGS 9 ค้ำประกันดังนี้    
– การค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.35 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
– การค้ำประกันที่ไม่เกินร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.50 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
– การค้ำประกันที่ไม่เกินร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.70 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
(2)  กรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญา ใช้เงิน : P/N, ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD) – ยกเว้นห้  
2.2 กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ – รายละ 1,000 บาท  
2.3 กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา    
(1) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงหลือ  
(2) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว กรณีสินเชื่อที่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน ที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้เงินในทุกกรณี ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ  
(3) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว กรณีสินเชื่อเจ้าสัว 555 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น ที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงินในทุกกรณี ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ  
2.4 ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงิน (Commitment Fee)    
(1) กรณีผู้กู้ใช้วงเงินหมุนเวียนเฉลี่ย (Utilize) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ สำหรับเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD เฉพาะกรณีที่ใช้ บสย. Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน ร้อยละ 1.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา  
(2) กรณีอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าไม่จัดทำนิติกรรมสัญญา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
(3) กรณีไม่เบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด สำหรับสินเชื่อ “เจ้าสัว” ประเภทเงินกู้ระยะยาว ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้  
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือแสดงข้อมูลทางการเงินด้านสินเชื่อ    
3.1 หนังสือรับรองสินเชื่อตามความเป็นจริง ฉบับละ 500 บาท  
3.2 หนังสือรับรองสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ  
3.3 หนังสือรับรองสินเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไข ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ  
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองภาระสินเชื่อ    
4.1 หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้ง เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน
ยกเว้นให้  
4.2 หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้งภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน หรือกรณีอื่นนอกจาก 4.1 ภาษาไทย  ฉบับละ 100 บาท
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท
 
5. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง    
5.1 ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.50 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท  
5.2 ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน  
5.3 ค่าธรรมเนียมบริการ ร้อยละ 0.15 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท  
5.4 กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีกร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด  
6. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ “โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า”    
6.1 ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
6.2 ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน  
6.3 ค่าธรรมเนียมบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของเงินเบิกล่วงหน้า และไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท หรือคิดแบบเหมาจ่าย ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท  
6.4 ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) กรณีลูกค้าใช้วงเงินเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้  
7. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ “โครงการเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key”    
การให้บริการสินเชื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee)    
(1) กรณีผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้  
(2) กรณีผู้รับเหมาขนส่ง ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
8. การให้บริการสินเชื่อที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(1) การให้บริการสินเชื่อ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน

การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)

ร้อยละ 0  
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0  
(3) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment)    
(3.1) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) เฉพาะประเภทวงเงินกู้ระยะยาว กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment Fee) ร้อยละ 0  
(3.2) กรณีผู้กู้ชำระตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด (Prepayment Fee) ร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ  
(4) ค่าตรวจสภาพที่ดิน และ/หรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ร้อยละ 0  
(5) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ร้อยละ 0  
9. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ดังนี้    
9.1 การให้บริการสินเชื่อ    
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา  
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา  
(3) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา  
ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของ ธนาคารได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
9.2 กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ก่อนครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน ร้อยละ 2.00  ของยอดเงินต้นคงเหลือ  
ทั้งนี้ยกเว้นกรณีกำหนดอายุสัญญา ไม่เกิน 3 ปี หรือชำระตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา  
10. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ    
10.1 การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน) ยกเว้นให้  
10.2 การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PSA)    
(1) การให้บริการสินเชื่อ ยกเว้นให้  
(2) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ก่อนครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน
ร้อยละ 2.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ  
10.3 การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 100 บาทต่อสัญญา  
11. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทุกประเภท ดังนี้    
11.1 การให้บริการสินเชื่อ    
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  
(2) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดเป็นหลักประกัน ร้อยละ 0.50  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  
(3) กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน ร้อยละ 0.25  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  
(4) กรณีใช้หลักประกัน (1.1) ร่วมกับหลักประกันอื่น ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  
(5) กรณีใช้หลักประกัน (1.2) ร่วมกับหลักประกัน(1.3) ร้อยละ 0.50  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  
11.2 การให้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 300 บาท  
11.3 การให้บริการสินเชื่อ Street Food ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ  
11.4 การให้บริการสินเชื่อ QR รายวัน    
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 500 บาท  
(2) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เป็นหลักประกัน ​ร้อยละ 0.50  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 500 บาท  
11.5 การให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ รายละ 1,000 บาท  
12. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay) ร้อยละ 0.25  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 500 บาท  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน. 2564 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ)  
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล  
1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท รายละ 2,000 บาท
2. วงเงินขอกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท รายละ 2,800 บาท
3. วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท รายละ 3,700 บาท
(2) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อธุรกิจ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินขอกู้หรือวงเงินขอกู้เพิ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) ค่าตรวจสอบสภาพที่ดินและหรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ครั้งละ 800 บาท
(4) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ครั้งละ 800 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย ยกเว้นให้
2. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากเหตุอื่น นอกจาก 1. ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียกที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝาก หรือถอนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ และบัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ยกเว้นให้
2. บัญชีเงินฝากของเด็กและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ยกเว้นให้
3. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่งขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น บัญชีคู่โอนดอกเบี้ยหรือรางวัลสลาก บัญชีที่ใช้โอนเงินสินเชื่อ บัญชีที่ใช้โอนเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ยกเว้นให้
4. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. – 3. เดือนละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทกระแสรายวันที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะ เวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีเบิกเงินเกินบัญชี และบัญชีคู่โอน ยกเว้นให้
2. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. เดือนละ 20 บาท
เมื่อหักค่ารักษาบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารออมสินจะดำเนินการปิดบัญชี  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

การให้บริการ การออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี (ยกเว้นสมุดคู่บัญชีที่ออกต่อให้เมื่อสมุดคู่บัญชีเล่มก่อนได้ใช้เต็ม หรือชำรุด หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  เล่มละ 50 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ  
(1) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท
(2) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก (พิเศษ) และเงินฝากประเภทอื่นนอกจากข้อ (1)  
ก. ไม่เกิน 6 เดือน เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท
ข. เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ครั้งละ 250 บาท
ง. เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท
จ. เกิน 4 ปีขึ้นไป เรียกเก็บในอัตรา 500 บาท
2. ส่วนราชการ ยกเว้นให้
3. การขอ STATEMENT ย้อนหลัง โดยขอเป็นแผ่น DISKETTE หรือ TAPE ยกเว้นให้
(1) ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 200 บาท
(2) ส่วนราชการ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรออมสิน ATM บัตรออมสิน  บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) GSB GEN CARD บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคารออกใช้ และการให้บริการทำธุรกรรมที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(1) กรณีทำบัตรใหม่  
(1.1) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ครั้งละ 100 บาท
(1.2) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ครั้งละ 100 บาท
(1.3) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ ครั้งละ 100 บาท
(1.5) GSB GEN CARD ครั้งละ 250 บาท
(1.6) GSB GEN CARD Limited ครั้งละ 750 บาท
(1.7) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ ครั้งละ 100 บาท
(1.8) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค ยกเว้นให้
(2) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุดเสียหาย  
(2.1) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี
มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่าเดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์
ครั้ง100 บาท
(2.2) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ครั้ง 100บาท
(2.3) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ ครั้ง 100บาท
(2.4) GSB GEN CARD ครั้งละ250 บาท
(2.5) GSB GEN CARDLimited ครั้งละ250 บาท
(2.6) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ ครั้งละ100 บาท
(2.7) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค ครั้งละ 100 บาท
2. ค่าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายปี  
(1) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN)บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ปีละ 200 บาท
(2) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ปีละ 999 บาท
(3) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ ปีละ 599 บาท
(4) GSB GEN CARD ปีละ 250 บาท
(5) GSB GEN CARD Limited ปีละ 250 บาท
(6) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ ปีละ 400 บาท
(8) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค ยกเว้นให้
3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน  
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน  
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
ครั้งละ 20 บาท
5. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่นในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้ การทำรายการถามยอด
ก่อนแล้วจึงถอนเงินหรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMEs Alert รายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินซึ่งผู้โอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3 บาท
8. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ  
(1) การถอนเงินสด ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด ครั้งละ 15 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM) ของธนาคารออมสิน  
(1) การถอนเงินสด  
(1) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus ครั้งละ 220 บาท
(2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay ครั้งละ 150 บาท
(3) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus ครั้งละ 13 บาท
(4) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS  
(5) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Non Bank ได้แก่ AEON  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON ครั้งละ 13 บาท
(6) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท
– บัตรในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
– บัตรต่างประเทศ ครั้งละ 50 บาท
(2) การสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป