การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – Government Savings Bank

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

• ประกาศเจตจำนงสุจริต
• นโยบายไม่ให้ ไม่รับกระเช้าหรือของขวัญในทุกเทศกาล 

• การอบรมโครงการออมสินสีขาว หลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 และการบรรยายหัวข้อเปลี่ยนแปลงเพื่อเติมโตอย่างยั่งยืนในโลก Disruption”
• ออมสินลงนามข้อตกลงคุณธรรมย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
• ออมสินรวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ออมสินรณรงค์วัฒนธรรมธรรมาภิบาลส่งมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศล
ออมสินส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก