banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

22 ม.ค. 2564

            เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ธนาคารออมสินโดยคุณประเสริฐ กองจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม พร้อมด้วยคุณพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี  เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานของธนาคารในการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้กับผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่ศึกษาดูงานของธนาคารออมสิน เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานของธนาคารไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด อันจะนำผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลง ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content