banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

14 ธ.ค. 2563

           ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ในวันที่ 14 – 18  ธันวาคม 2563 โดยมีการรณรงค์สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต การอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)” โดยมีคุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์ และการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตด้วย

Skip to content