banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส.ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

อธส.ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

4 เม.ย. 2565

คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 คุณปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้เป็นผู้แทนรับเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น  เพื่อเป็นเกียรติและและยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Skip to content