แบบสะสมทรัพย์ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

แบบสะสมทรัพย์

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
คุ้มครองยาว : 15 ปี
รับเงินคืน : 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สมัครง่ายไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง*

 

 

อายุที่รับประกัน

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

15  ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

10 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 20,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท

 

อัตราเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

เงินสด เช็ค บัตรเครดิต

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ความคุ้มครอง

คำอธิบายเพิ่มเติม >>
ผลประโยชน์เงินคืน

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รับเงินคืนปีละ 1% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 1,000% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

– ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 5 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 6 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 7 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 8 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 9 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

– ปีที่ 10 – 15 ปี คุ้มครอง 1,000% ของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

 

ข้อควรระวัง

  • การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) สามารถทำได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท
  • เมือกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน (หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชําระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้) และมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจํานวนที่กําหนดไว้ ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชําระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน

 

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง