ประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ TIP TOP Saving 10/5

แชร์

 

 

1เอกสารแนบ2 Brochure ผลิตภัณฑ์ Tip Top Saving 10 5 1เอกสารแนบ2 Brochure ผลิตภัณฑ์ Tip Top Saving 10 5 2

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 9
 • ให้วามคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 10 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • รับประกันภัยสูงสุด 11,000,000 บาท

รายละเอียดประกัน : การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ TIP TOP Saving 10/5

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

 • 10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • 5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ขั้นต่ำ 20,000 บาท สูงสุด 11,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • 960 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เท่ากันทุกเพศทุกอายุ
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี
 • ไม่มีอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเนื่องจากชั้นอาชีพ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (กรณีมีชีวิตอยู่)

ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้

 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินงวดรายปีตามการทรงชีพ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 เท่ากับ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • หากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เท่ากับ 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง(กรณีเสียชีวิต)

ในขณะที่กรมธรรมย์ ังมีผลบังคับ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจา่ ยเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจะจ่าย 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 บริษัทจะจ่าย 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทจะจ่าย 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 บริษัทจะจ่าย 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

ชำระเบี้ยประกันภัย

 • เงินสด เงินโอน เช็ค หรือบัตรเครดิตทุกธนาคารตามที่กำหนด

การตรวจสุขภาพ

 • ไม่มีการตรวจสุขภาพ

ใบคำขอเอาประกันภัย

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ ชนิดไม่ตรวจสุขภาพ

การใช้สิทธิตามกรมธรรม์

 •  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเป็นแบบอื่นได้
 •  ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยหลังอนุมัติกรมธรรม์ได้

อัตราผลตอบแทน (IRR)

 • 2.29%

ผลประโยชน์ทางภาษี

 • ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้เอาประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

ลูกค้าเปราะบาง

 • ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เข่น ผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจากัดในการสื่อสาร หรือการติดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญา ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแตวั่นเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่
  เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

เงื่อนไขอื่นๆ

 • สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look Period) หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
 • เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และตามที่ บมจ.ทิพยประกันชีวิต กำหนด
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) โทร 02-118-5555