จุดเด่น

ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรธนาคารออมสิน  บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. อายุ 20 – 75 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. มีบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารออมสิน ดังนี้
  เกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก (ยกเว้นผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ)
  – เงินฝากประจำ/สลากออมสินพิเศษ มูลค่ารวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  – เงินฝากเผื่อเรียก มูลค่ารวมตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  – ระยะเวลาดำรงเงินฝากทุกประเภทต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / หนังสือรับรองเงินฝาก

 1. วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ท่านได้รับสำหรับการใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินค้างชำระของเดือนก่อนแล้วต้องไม่เกินวงเงินการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนดให้
 2. วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ชำระคืนธนาคาร
 3. กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านถืออยู่ทุกบัตร (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน
 1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM-Recycle) ของธนาคารออมสิน
 3. บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน
 4. บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน
 5. หักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit)
 6. พร้อมเพย์ (Promptpay) Bill Payment
 7. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 8. โลตัส
 9. ตู้เติมสบายพลัส
 • บัตรสูญหายหรือถูกขโมย
 • บัตรชำรุด
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • ต้องการขอรหัสใหม่
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)

โปรดสอบถามได้ที่ GSB Contract Center โทร. 1115 หรือ GSB Contact Credit Card โทร. 02 299 8888 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

รายการ ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีถัดไป) ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ยกเว้นให้
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม 750 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 200 บาท ต่อ บัตร
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกสินค้าและบริการ (Sales Slip) 100 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายภายในประเทศ
200 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เฉพาะกรณีที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 1,000 บาท ดังนี้

 • 50 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระ 1 รอบบัญชี
 • 100 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 2 รอบบัญชีขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
หมายเหตุ การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด

การชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM-Recycle) ของธนาคารออมสิน ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking ของธนาคารออมสิน ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ยกเว้น  
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit) ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านบริการแบบพร้อมเพย์ (Promptpay) Bill Payment ยกเว้น  
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 30,000/รายการ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านโลตัสทุกสาขา ไม่เกิน 49,000/รายการ 10 บาท/รายการ  
ชำระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัสไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ ไม่เกิน 40,000 บาท/วัน 15 บาท/รายการ  

 

 

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 24,000 บาท