จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี

นิติบุคคล 0.125 % ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ไม่กำหนด

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ (ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 บาท)

  • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน

  • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
  • ใช้เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และให้บริการหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร