เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

เงื่อนไขการฝาก

 • ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 • บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคล 0.30 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

 • บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคล 0.35 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ตั้งแต่  50 ล้านบาทขึ้นไป

 • บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี
 • นิติบุคคล 0.35 % ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่มีกำหนด

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 •  คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

อื่นๆ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • ใช้เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และให้บริการหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน