บอกรักษ์โลก โบก ลา บิล รับ E-Statement

แชร์

 

Estatement Website Creat 1

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)
รับ เครดิตเงินคืน 100 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภทบัตร (เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น) สมัครใช้บริการรับ E-Statement และต้องได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ผ่านทาง E-mail สำเร็จเป็นครั้งแรก (อ้างอิงรายงานจากระบบของธนาคาร) รับ เครดิตเงินคืน 100 บาท
  • กรณีที่เคยสมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย E-Statement มาแล้ว จะ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้อีก
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน  1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม  
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่ได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านทาง E-mail สำเร็จในกรณีที่ผู้ถือบัตรเครดิตมีบัตรมากกว่า 1 บัตร ธนาคารจะนำเข้าเครดิตเงินคืนให้กับบัตรที่มีการเปิดใช้งานบัตร (Activate) และมีสถานะปกติ ณ วันที่นำเข้า      เครดิตเงินคืน
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด