ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (Package)

แชร์

รายละเอียด

ประกันชีวิตและสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

– องค์กร หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล มีสถานประกอบการและพนักงานปฏิบัติงานในประเทศไทย มีพนักงาน 10-100 คน ไม่มีสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม
– ไม่รวมสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรม เจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือการรวมตัวในรูปแบบสมาชิก

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

– คุ้มครองการประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ความคุ้มครองหลัก)
– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (เลือกซื้อเพิ่ม)

 

ลักษณะแบบประกัน

– เป็นการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่บริษัทจัดให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในองค์กรของตนเอง ในการคุ้มครองการเสียชีวิต, อุบัติเหตุ (อบ.2), ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และ/หรือการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

– เป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
– จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 – 100 คน
– พนักงานมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
– พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

– 1 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

– ให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี (พิจารณาเบี้ยประกันภัยทุกปี)

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

– แผน 1 – แผน 8 (ตามข้อเสนอประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม รูปแบบ Package)

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

– ตามจำนวนพนักงานและแผนประกันภัยที่เลือก

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

– เงินสด เช็ค บัตรเครดิต

รายละเอียดขอเสนอแผนประกันชีวิต และประกันสุขภาพจากทิพยประกันชีวิตเงื่อนไขการรับประกันชีวิต และประกันสุขภาพจากทิพยประกันชีวิต

ความคุ้มครองหลัก

– ประกันชีวิต(GL) เสียชีวิตทุกกรณี
– ประกันอุบัติเหตุ(AD&S) อบ.2 เสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
– ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม(เลือกซื้อเพิ่ม)

– ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ สำหรับผู้ป่วยใน
– ค่ายาและค่าตรวจรักษา สำหรับผู้ป่วยนอก

 

 

 

ข้อยกเว้นการเอาประกันภัย

– กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าร่วมการประกันภัย
– กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
– กรณีที่การแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญา โดยความจริงแล้วไม่มีสิทธิ์ในการประกันภัย หรือขาดคุณสมบัติในการที่จะเอาประกันภัย

 

เงื่อนไขอื่นๆ

– ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน
– นายจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และทำประกันภัยความคุ้มครองหลักให้กับพนักงานทุกคน
– คุ้มครองเฉพาะพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว
– พนักงานตำแหน่งหรือระดับเดียวกัน ต้องสมัครแผนเดียวกัน
– ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ และการประกันสุขภาพเป็นแบบสำเร็จรูป ไม่สามารถซื้อข้ามแผนประกันได้
– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และแบบผู้ป่วยนอกนายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ โดยต้องซื้อความคุ้มครองหลักก่อน และต้องเข้าร่วมทำประกันทุกคน
– สามารถซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยในเพิ่มเติมได้ โดยไม่เลือกซื้อความคุ้มครองการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ
– สามารถเลือกซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องซื้อแผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในก่อน
เลือกความคุ้มครองได้ไม่เกิน 5 แผน/กรมธรรม์ และช่วงห่างของแต่ละแผนต้องไม่เกิน 4 ระดับแผน เช่น หากเลือกแผน 1 เป็นแผนต่ำสุด สามารถเลือกแผนถัดไปได้ไม่เกิน แผน 5 เป็นต้น
– การแบ่งแผนประกันภัย ต้องกำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น
– กำหนดแผนประกันภัยเดียวให้กับพนักงานเท่ากันทุกคน หรือ
– กำหนดแผนประกันภัยตามตำแหน่งของพนักงาน หรือ
– กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงเงินเดือนของพนักงาน หรือ
– กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
– ความคุ้มครองนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรม เจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือการรวมตัวในรูปแบบสมาชิก หรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

 

 

รับประกันชีวิตโดย

บมจ.ทิพยประกันชีวิต ติดต่อ Contact Center หมายเลข 02-118-5555 กด 2 เวลา 08.00 – 19.00 น.