สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak)

แชร์

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษ อายุ 1 ปี (Youth Salak) งวดที่ 603 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 12 เดือน ลุ้นรับรางวัลเพื่อการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุ 7 – 22 ปี (นับจากปี พ.ศ.)
อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
หน่วยละ 20 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.06 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.30 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

2. ฝากครบ 3 เดือน  ไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

1. ฝากขั้นต่ำ 20 บาท (1 หน่วย)

2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภท    เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*
การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. ไม่รับฝากบัญชีร่วม

3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลเพื่อการศึกษา 5 30,000 บาท
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 1ปี 0.06 0.30% 20.06

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.