สื่อการเรียนรู้ – Page 3 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

  • ตอนที่ 18 ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 17 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้และการเปิดเผยข้อมูล

  • ตอนที่ 16 กระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”

  • ตอนที่ 15 การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)

  • ตอนที่ 14 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 13 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 12 การขอความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

  • ตอนที่ 11 การเก็บรักษา การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 10 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 9 หลักการสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562