วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

  • ตอนที่ 38 เรื่อง ภาพรวมความรับผิดและบทลงโทษตาม PDPA

  • ตอนที่ 37 เรื่องคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

  • ตอนที่ 36 เรื่อง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 35 เรื่อง การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 34 เรื่อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)

  • ตอนที่ 33 เรื่อง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

  • ตอนที่ 32 เรื่อง สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

  • ตอนที่ 31 เรื่อง สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

  • ตอนที่ 30 เรื่อง สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

  • ตอนที่ 29 เรื่อง สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

Skip to content