สื่อการเรียนรู้ – Page 4 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

  • ตอนที่ 8 หลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 7 ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • ตอนที่ 6 หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 5 เรื่อง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Rights Of Data Subject)

  • ตอนที่ 4 เรื่อง ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตอนที่ 3 เรื่อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DATA PROTECTION OFFICER: DPO

  • ตอนที่ 2 เรื่อง การใช้บังคับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคารออมสิน

  • ตอนที่ 1 เรื่อง ภาพรวมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล