หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ท่องเที่ยว > เที่ยวฟินอินโคเรีย เจแปน

เที่ยวฟินอินโคเรีย เจแปน

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2567

แชร์

Thumb เที่ยวฟินอินโคเรีย

เที่ยวฟินอินโคเรีย Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท รับความฟิน 2 ต่อ

 

* ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือ เกาหลีใต้

ยอดใช้จ่ายสะสม เครดิตเงินคืน
5,000 – 19,999 บาท 100 บาท
20,000 – 49,999 บาท 400 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,100 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 2,500 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งเดียว ผ่าน SMS พิมพ์ GKJ#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
การรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้องและได้รับข้อความยืนยันจากระบบ โดยมีการชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ เป็นสกุลต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • ในกรณีลงทะเบียนและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน รวมถึงบัตรเสริมทุกใบภายใต้ชื่อบัญชีบัตรหลักนั้นๆ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลักประเภทที่สูงที่สุดเพียงหมายเลขเดียว
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของบัตรหลักที่มียอดใช้ตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน หลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หมวดประกันทุกประเภท รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวัน ได้รับเครดิตเงินคืนหากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารถือว่าการคำนวณเครดิตเงินคืนถูกต้องหมดแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานะสมาชิกบัตรและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น

 

** ต่อที่ 2 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับรายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านทางร้านค้าในต่างประเทศหรือช่องทางออนไลน์

สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลล์สลิป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สะสมครบตามขั้นต่ำที่กำหนดสามารเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate) ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
การแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบันคเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2999 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบของธนาคาร ( Post Date ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณี MCC Code ไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หากผู้ถือบัตรมีหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่าเป็นประเภทรายการใช้จ่ายตามหมวดของกิจกรรมนี้จริง ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

แชร์