หน้าหลัก > โปรโมชัน > เงินฝาก > เตรียมเกษียณให้สุขเกษม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี

เตรียมเกษียณให้สุขเกษม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี

ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567

แชร์

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี 731

เงินฝากเพื่อการเกษียณ (1)

 

 

รายละเอียดเงินฝาก :

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (นับตามปี พ.ศ.)
 • ต้องมีการจองสิทธิ์ฝากเงินผ่านระบบการลงทะเบียนของธนาคาร
 • ต้องใช้สิทธิ์ฝากเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์
  ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ระยะเวลาเปิดรับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด

 • ฝากเงินได้ครั้งเดียว ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาททั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์

อัตราเบี้ยต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.84 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 3.34 ต่อปี)

ระยะเวลาฝาก

 • 10 ปี

เงื่อนไขการจองสิทธิ์ฝากเงิน

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3 ช่องทาง ได้แก่

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • Line Official : gsbsociety
 • Mobile Banking (MyMo)

เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขการฝาก 

 • ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือ เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์  ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอนในอัตราต่ำสุดประเภทเงินฝากเผื่อเรียกที่ผู้ฝากได้รับจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยหักจากยอดเงินฝาก
 • ในกรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาฝาก ธนาคารออมสินจะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

แชร์