หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเดบิต > ชอปปิง > บัตรเดบิตออมสินมอบโชค สมัครปุ๊บ! จ่ายปั๊บ! รับรางวัลสุดปัง

บัตรเดบิตออมสินมอบโชค สมัครปุ๊บ! จ่ายปั๊บ! รับรางวัลสุดปัง

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2567

แชร์

บัตรเดบิตออมสินมอบโชค 731x631

Aw Kv01 04 01

ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตออมสินใหม่ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเดบิตออมสิน เบสิค ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์  ได้รับ 1 สิทธิ์/บัตร
 • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร
 • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร
 • บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร
 • บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร    
 • บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร

ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตออมสินทุกประเภท ผ่านเครื่อง EDC/POS/e-Com ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ได้รับ 1 สิทธิ์/รายการ

 • รถยนต์ BYD Dolphin รุ่น Standard Range สี Coral Pink จำนวน 3 รางวัล
 •  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 สลึง  จำนวน 108  รางวัล
 1. จับรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และมอบรางวัลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
 2. จับรางวัลโดยการนำข้อมูลลูกค้าที่สมัครและ/หรือใช้บริการบัตรเดบิตออมสินที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม แล้วจัดพิมพ์รหัสอ้างอิง ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลงกระดาษเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือทำการสุ่มจับรางวัลต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อและนามสกุล ของผู้ได้รับรางวัลทันที
 3. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันที่จับรางวัล
 4. ธนาคารจะจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 5 รางวัล เพื่อใช้ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ที่ธนาคารได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้น ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  หรือได้รับรางวัลมากกว่า  1 รางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด  หรือสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 1. ในการจับรางวัลลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล กรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวและธนาคารจะจับรางวัลใหม่ให้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 2. พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องไม่ดำเนินการยกเลิกบัตรเดบิตออมสินก่อนได้รับรางวัล
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
 5. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. กรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารที่เจ้าของบัตรหรือเจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 7. กรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาติดต่อขอรับรางวัลร่วมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ บัตรหรือเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ กรณีเอกสารสูญหายต้องมีหลักฐานการแจ้งความมาประกอบการขอรับรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล  หรือหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาแสดงต่อธนาคารได้ ธนาคารจะประกาศรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับต่อไป หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรอง ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล หรือหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาแสดงต่อธนาคารได้ ธนาคารจะดำเนินการมอบรางวัลให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยต่อไป
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการรับรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับของรางวัล
 3. รางวัลที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หรือการรับประกันของสินค้าของรางวัล กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า กรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • การตัดสินหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดใด ๆ ของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์