หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ คุณดูและเรา… เราดูแลคุณ

สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ คุณดูและเรา… เราดูแลคุณ

ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2567

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Thumbnail 731

สินเชื่อ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ A4 Pro Co

จุดเด่น

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
  อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2567 ทุกวงเงินกู้ 1,000,000 บาท (เศษของ 1,000,000 บาท ไม่นับ)
  – กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รับ Central Gift Card สูงสุดไม่เกิน รายละ 3,000 บาท (ล้านละ 1,000 บาท) จำนวน 111 รายแรก
  – กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) รับ Central Gift Card สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000 บาท (ล้านละ 500 บาท) จำนวน 111 รายแรก

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 4. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 5. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน :

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้ใช้ที่ดิน หรือที่สวน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ปีที่ 1 MRR+1.000% MRR+1.500% MRR-2.000% MRR-1.50%
ปีที่ 2 MRR+1.500% MRR-1.500%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-0.250% MRR-0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 7.928% 8.095% 5.345% 5.512%
EIR 7.904% 8.095% 5.965% 6.032%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR=6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 7.904% – 8.095% คำนวณจากวงเงินกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.965% – 6.032% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาทระยะเวลา 20 ปี

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  
กรณีธนาคารประเมิน  
 • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2,000 บาท
 • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 1,000,001-3,000,000 บาท
2,800 บาท
 • วงเงินขอกู้ตั้งแต่ 3,000,001 บาท
3,700 บาท
 • ค่าตรวจสภาพที่ดิน และหรืออาคาร
800 บาท
กรณีบริษัทประเมิน ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
 • ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2567
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567
 •  ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
  – กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) อยู่ระหว่าง 7.904% – 8.095% (คำนวณจากวงเงินกู้ 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 5 ปี)
  – กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อยู่ระหว่าง 5.965% – 6.032% (คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี)
 • วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์
 • กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะปีแรก 0.50% ต่อปี
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ที่อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2567 ทุกวงเงินกู้ 1,000,000 บาท (เศษของ 1,000,000 บาท ไม่นับ)
  – กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รับ Central Gift Card สูงสุดไม่เกิน รายละ 3,000 บาท (ล้านละ 1,000 บาท) จำนวน 111 รายแรก
  – กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) รับ Central Gift Card สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000 บาท (ล้านละ 500 บาท) จำนวน 111 รายแรก
 •  หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์