หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > สุขภาพ > 32th Anniversary 2024 โรงพยาบาลพระราม 9 ให้บัตรเครดิตออมสิน…ดูแลสุขภาพคุณ

32th Anniversary 2024 โรงพยาบาลพระราม 9 ให้บัตรเครดิตออมสิน…ดูแลสุขภาพคุณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2567

แชร์

Thumb รพ พระราม9

Rama9 Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

พิเศษ 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง 12 นิ้ว ยี่ห้อ Caggioni ลายลิขสิทธิ์   มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ

พิเศษ 2 แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับรายการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงาม โทรแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่าน GSB Credit Card Call Center 1115, 0 2299 8888

 

เงื่อนไขการรับกระเป๋า

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่นำเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2567 – 31 ส.ค. 2567 พร้อมแสดงบัตรเครดิต และบัตรประชาชนที่มี ชื่อ-สกุลตรงกัน (ตัวจริง) เพื่อลงทะเบียนรับกระเป๋า  ณ จุดประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาล
 • กระเป๋าจะถูกจัดส่งให้กับผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนรับกระเป๋า 
 • จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/บัตร/ตลอดรายการ
 • จำกัดจำนวนกระเป๋าทั้งสิ้น 20 ใบ ตลอดรายการ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการแบ่งจ่ายรายเดือน และการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการแบ่งชำระ

 • สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในหมวดสุขภาพและความงามภายใต้ MCC Code : 7230, 7297, 7298 , 7941 ,7997, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071 และ 8099 เท่านั้น
 • สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate)
ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์