หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > เดินหน้าธุรกิจ ก้าวสู่ความยั่งยืนกับ สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ 111 ปี

เดินหน้าธุรกิจ ก้าวสู่ความยั่งยืนกับ สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ 111 ปี

อนุมัติสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567

แชร์

Greebbiz111 731

Gsb Green Biz 111 ปี (1)

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อลงทุนด้านพลังงานทดแทน (ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ,Solar cell ,พลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวล ฯลฯ)ยกเว้น การไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-finance)
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG สำหรับธุรกิจในกลุ่ม G เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) เท่านั้นในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดย “เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันอาจส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน” ผ่านการพัฒนาที่สมดุล ทั้ง 3  ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลในการพัฒนาท้องถิ่น หรือวิถีชุมชน ตลอดจนธุรกิจที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เช่น
  • ธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
  • อาคารที่มีการก่อสร้างด้วยโมเดล Green Building
  • ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเส้นทาง การลดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตที่มีการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ
  • ฯลฯ
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม G
 •   พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณี เป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • เงินกู้ระยะสั้น  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น

 • เดือนที่ 1-3 : ร้อยละ 1.11 ต่อปี
 • เดือนที่ 4-24 : ร้อยละ MOR – 1.11 ต่อปี (5.885%)
 • หลังจากนั้น : ร้อยละ MOR ต่อปี (6.995%)

เงินกู้ระยะยาว

 • เดือนที่ 1-3 : ร้อยละ 1.11 ต่อปี
 • เดือนที่ 4-24 : ร้อยละ MLR – 1.11 ต่อปี (6.040%)
 • หลังจากนั้น : ร้อยละ MLR ต่อปี (7.150%)

อัตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือหลายประเภทร่วมกัน  เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  ดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
 • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 •  โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

     ทั้งนี้ไม่สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้

 • 1,000 ล้านบาท
 • เริ่มโครงการฯ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567(โดยต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)

แชร์