หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สินเชื่อบุคคล GSB Go Green ติดตั้ง SOLAR Cell กับ JGS

สินเชื่อบุคคล GSB Go Green ติดตั้ง SOLAR Cell กับ JGS

ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 2567

แชร์

Gogreen Jgs Edit731

Gogreen Jgs

จุดเด่น

 • เพื่อติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop กับ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS)

จำนวนเงินให้กู้ :

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เงินกู้ระยาว (L/T) จำนวนเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ :

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ยกเว้นกรณีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เกิน 15 ปี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ : 

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
2. มีอายุครบ  20  ปีขึ้นไป  และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้  ต้องไม่เกิน  70  ปี
3. กรณีไม่มีหลักประกัน  (Clean Loan)  ดังนี้
       3.1 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ดังนี้
            (1)  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
            (2)  กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
       3.2  กรณีเป็นผู้กู้รายเดิม ในกลุ่มสินเชื่อเคหะ และ/หรือกลุ่มสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)  ดังนี้
             (1)  ไม่เป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้าน เอื้ออาทร  ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
             (2)  บัญชีสินเชื่อของผู้กู้รายเดิม  ตามข้อ 2.3.2 ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ  และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้  (TDR)
             (3)  มีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
      3.3  ไม่สามารถกู้ร่วมได้
4. กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      4.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
      4.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
5.  เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 

หลักประกัน :

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณีใช้ที่ดิน หรือที่สวน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • กรณีหลักประกันเป็นที่ดินต้องไม่มีสภาพเป็นที่ไร่ หรือ ที่นา

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการติดตั้ง เช่น ใบเสนอราคา

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการติดตั้ง เช่น ใบเสนอราคา

 

รายละเอียด กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 1.990% 2.490%
เดือนที่ 4-12 MRR-1.500% MRR-1.000%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR-0.750%
เฉลี่ย 3 ปี 5.565% 5.732%
EIR 5.884% 5.950%

 

รายละเอียด กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
ปีที่ 1 MRR + 4.245% MRR + 4.745%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR + 4.745%
เฉลี่ย 3 ปี 11.423% 11.590%
EIR 11.394% 11.590%

 

 • ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • ปัจจุบัน MRR = 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • กรณี ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.884% – 5.950% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 11.394% – 11.590% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 0.50 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • ลูกค้าจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการติดตั้ง เช่น ใบเสนอราคา แนบมาพร้อมใบสมัคร
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Package P

Package P.2

 • เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS) กำหนด
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ตัวแทนจำหน่าย หรือ https://jgs-synergy.co.th/ หรือ Call Center : 065-554-2828 หรือ FB Page : JGS Synergy Power หรือ Line Official : @jgssynergypower

 


แชร์