หนึ่งคนให้หลายคนรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567

แชร์

ปก หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

GSB Reward Point ร่วมแบ่งปันกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท นำคะแนนสะสม GSB Reward Point ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเป็นเงินบริจาคได้ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

 

เงื่อนไข :

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกเงินบริจาคผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • อัตราการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเป็นเงินบริจาคได้ 100 บาท เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน
  • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นเงินบริจาคให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและมูลนิธิกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอหรือผิดนัดชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการนั้น ๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • มูลนิธิจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นัดถัดจากวันที่ทำรายการโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่านั้น

แชร์