การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2565

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2564

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2565

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2564

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2563

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2563