มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต – Government Savings Bank

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน